Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)

 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of thuis veel hulp en verzorging nodig heeft.
 • Vergoeding van 130 euro per maand.
 • Maandelijks betaald op uw rekening door uw zorgkas.
 • Vrij te besteden
 • Voor alle leeftijden

Hoe aanvragen?

Soms hoeft u zelf geen aanvraag te doen. De Vlaamse Zorgkas zal u dan automatisch het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geven zodra u daar recht op hebt.

Bij mantel- en thuiszorg hebt u automatisch recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij volgende attesten:

 • U doet beroep op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg en u hebt minstens score 13 of minstens 6 punten op de som van de modules ADL en IADL op de BelRAI Screener
 • U hebt minstens score 15 op de medisch-sociale schaal voor het onderzoek naar het recht op een integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of het zorgbudget ouderen
 • U hebt minstens score 18 op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of bijkomende kinderbijslag)

Bij residentiële zorg krijgen de bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra hun zorgbudget ook automatisch toegekend.

Woont u thuis en hebt u geen van bovenstaande attesten? Of verblijft u in een psychiatrisch verzorgingstehuis of een woonzorgcentrum in Brussel? Dan moet u nog zelf een aanvraag indienen.

Dat doet u als volgt:


1. Vul het juiste formulier in

 • Woont u thuis? Gebruik dit formulier voor mantel- en thuiszorg.
 • Verblijft u in een woonzorgcentrum in Brussel of een andere residentiële voorziening? Gebruik dit formulier voor residentiële zorg.

Vergeet niet uw rijksregisternummer in te vullen, de datum erop te plaatsen en het formulier te ondertekenen. Wil u deze formulieren krijgen per post? Bel of mail ons.

2. Voeg een attest toe

Verblijft u in een woonzorgcentrum in Brussel of een andere residentiële voorziening? Dan hebben we een verblijfsattest nodig. Vraag dit aan de voorziening of laat dit formulier invullen door uw voorziening.

Woont u nog thuis dan moet de mate waarin u zorgbehoevend bent, vastgesteld worden met één van de onderstaande attesten:

 • minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds)
 • BelRAI screener: minstens 13 punten of minstens 6 punten op de modules ADL en IADL van de BelRAI screener 
 • (Bij kinderen tussen 5 en 18 jaar gebeurt de inschaling met behulp van de BEL-profielschaal (minstens 10 punten op blok B)
 • minstens score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, het zorgbudget voor ouderen,  of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
 • minstens score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds)
 • minstens score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u verhuist van een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie
 • Zorgtoeslag  voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3)
 • kine-E-attest (attest verkrijgbaar bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal of BelRAI Screener
 • Attest tegemoetkoming voor palliatieve verzorging (verkrijgbaar bij uw ziekenfonds)

Geen attest?

Als u nog geen attest hebt, kunt u uw zorgbehoefte laten onderzoeken door een OCMW (niet in Brussel), een dienst voor gezinszorg of een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Voor meer informatie hierover neemt u best contact met ons op. Hebt u nog geen attest, bezorg ons dan alvast uw aanvraagformulier. U mag het attest ook later aan uw dossier toevoegen.

3. Opsturen

Hoe gaat het verder?

De zorgkas onderzoekt uw aanvraag en deelt u de beslissing mee. Ook indien u automatisch recht hebt op het zorgbudget sturen wij u een brief.

Bij de beslissing houden we rekening met deze voorwaarden en het attest.

Uitbetaling

Indien u recht hebt op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden dan krijgt u dit vanaf de vierde maand na de startdatum van uw attest (of na uw opnamedatum of datum van uw aanvraag). Hebt u recht op een vergoeding voor palliatieve verzorging (het palliatief forfait) dan kan u sneller recht hebben op het zorgbudget.

In bepaalde gevallen kan u geen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen: indien u al andere hulp krijgt, bijvoorbeeld nRTH of een PAB. Een volledig overzicht hiervan vindt u op deze website.

Hebt u uw zorgbudget niet onmiddellijk aangevraagd? Dan krijgt u het vanaf de vijfde maand na de startdatum van uw attest of opname. Let op: wij kunnen maximaal 6 maanden teruggaan in de tijd. Vraag daarom meteen nadat uw zorgbehoefte werd vastgesteld of u in een voorziening werd opgenomen uw zorgbudget aan.

Controle

Woont u thuis en werd uw zorgbehoevendheid vastgesteld door een indicatiestelling (BelRAI Screener) dan is het mogelijk dat u een controle krijgt. Dit gebeurt op basis van een willekeurige steekproef. De zorgkas volgt het advies van het controleorgaan en beslist tot stopzetting of verderzetting.

Beroep

Gaat u niet akkoord met de beslissing van de zorgkas? Dan kan u een beroep indienen.

Verdere informatie over het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) vindt u terug op de website van de Vlaamse sociale bescherming.