Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)

 • Voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of thuis veel hulp en verzorging nodig heeft.
 • Vergoeding van 130 euro per maand.
 • Maandelijks betaald op uw rekening door uw zorgkas.
 • Vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.

Hoe aanvragen?


1. Vul het juiste formulier in

 • Woont u thuis? Gebruik dit formulier voor mantel- en thuiszorg.
 • Verblijft u in een woonzorgcentrum of andere residentiële voorziening? Gebruik dit formulier voor residentiële zorg.

Vergeet niet uw rijksregisternummer in te vullen, de datum erop te plaatsen en het formulier te ondertekenen. Wil u deze formulieren krijgen per post? Bel of mail ons.

2. Voeg een attest toe

U moet bewijzen dat u zorgbehoevend bent. Daarvoor hebt u een attest nodig. Hebt u reeds een attest, dan kan u dit bezorgen samen met het aanvraagformulier. Zo niet, stuur dan alvast uw aanvraagformulier op. U mag het attest ook later aan uw dossier toevoegen.

3. Opsturen

 • Stuur uw formulier en attest naar de Vlaamse Zorgkas, Koning Albert II-laan 35, bus 36, 1030 Brussel.
 • Of geef uw formulier en attest aan het OCMW van uw gemeente. Het OCMW zal uw aanvraag naar ons sturen.

Automatische toekenning

Soms hoeft u zelf geen aanvraag te doen. De Vlaamse Zorgkas zal u dan automatisch het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) geven zodra u daar recht op hebt.

Lees hier meer over de automatische toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering).

 

Wie heeft recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering)?


Iedereen die in een erkende residentiële voorziening verblijft

Iedereen die in een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft.

Attest

Dit toont u aan met een verblijfsattest van de residentiële voorziening waar u verblijft. Op dat attest moet de startdatum van uw verblijf staan. De voorziening waar u verblijft of uw ziekenfonds kan u dit bezorgen.

Iedereen die thuis woont én zwaar en langdurig zorgbehoevend is

Ook wie nog thuis woont maar veel zorg nodig heeft, kan een vergoeding van de zorgverzekering krijgen. Daarvoor moet de mate waarin u zorgbehoevend bent, wel vastgesteld en bewezen zijn met één van de onderstaande attesten.

Attesten 

 • minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest af te halen bij het ziekenfonds);
 • minstens de score 35 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg);
 • minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest af te halen bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid);
 • minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te halen bij het ziekenfonds);
 • minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u verhuist van een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie;
 • Zorgtoeslag  voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3);
 • kine-E-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal.

Geen attest?

Als u nog geen attest hebt, kunt u uw zorgbehoefte laten onderzoeken door een OCMW, een dienst voor gezinszorg of een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Voor meer informatie hierover neemt u best contact met ons op. Hebt u nog geen bewijs of attest, bezorg ons dan alvast uw aanvraagformulier.

Andere voorwaarden

 1. U moet aangesloten zijn bij één van de erkende zorgkassen, zoals de Vlaamse zorgkas.
 2. U moet gedurende vijf jaar ononderbroken, voorafgaand aan de datum waarop uw recht op een zorgbudget van start gaat:
  • in Vlaanderen of Brussel wonen
  • OF ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de EER.
 3. U mag geen persoonlijk assistentiebudget of persoonsvolgend budget krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, of voltijds verblijven in bepaalde voorzieningen die erkend zijn door dat agentschap.

Verdere informatie over het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende (zorgverzekering) vindt u terug op de website van de Vlaamse sociale bescherming.